กฎหมายเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption policy). กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานราชการอย่างมี คุณธรรม ด้านความโปร่งใส – เปิดเผย ชัดเจน ตรวจสอบได้ ด้านความพร้อมรับผิด – พร้อมรับผิดในการบริหารและการปฏิบัติ ด้านปลอดการทุจริตในการปฏิบัติทุกระดับ – ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานตามกฎหมาย […]