ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

วิสัยทัศน์พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

กฎหมายเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption policy). กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานราชการอย่างมี คุณธรรม ด้านความโปร่งใส – เปิดเผย ชัดเจน ตรวจสอบได้ ด้านความพร้อมรับผิด – พร้อมรับผิดในการบริหารและการปฏิบัติ ด้านปลอดการทุจริตในการปฏิบัติทุกระดับ – ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานตามกฎหมาย […]