กฎหมายเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption policy). กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานราชการอย่างมี คุณธรรม

  1. ด้านความโปร่งใส – เปิดเผย ชัดเจน ตรวจสอบได้
  2. ด้านความพร้อมรับผิด – พร้อมรับผิดในการบริหารและการปฏิบัติ
  3. ด้านปลอดการทุจริตในการปฏิบัติทุกระดับ – ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ มีกลไกการตรวจสอบแก้ไข ยึดมั่นความถูกต้อง
  1. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม – ไม่ยอมรับ ละอาย เกรงกลัว มีผู้นำเป็นแบบอย่าง
  2. ด้านคุณธรรม – ยึดมั่นคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ